Науково-практичний коментар Бюджетного кодексу України | Страница 1 | Онлайн-библиотека

Шашлыки. На гриле, мангале, в тандыре, в казане
Кулинария, блюда из мяса

Бумажные КнигиСказки и истории Ежевичной поляны
Детям и родителям. Все сказки про...

Бумажные КнигиВыбрать главу

БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

Науково-практичний коментар

УЗАГАЛЬНЕНИЙ КОМЕНТАР ДО РОЗДІЛУ I БЮДЖЕТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ ТА ОСНОВИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ

Основною метою, призначенням та завданнями розділу І є визначення та деталізація категорій та понять, на яких ґрунтується Бюджетний кодекс; надання характеристики бюджетній системі та основам організації бюджетного процесу. Методологічне включення системи понять і категорій, їх чітке формулювання надає можливість однозначно тлумачити положення Бюджетного кодексу всіма учасниками бюджетного процесу при формуванні та реалізації бюджетних відносин.

Основною метою, призначенням та завданнями розділу І є визначення та деталізація категорій і понять, на яких ґрунтується Бюджетний кодекс; надання характеристики бюджетній системі та основам організації бюджетного процесу. Методологічне включення системи понять і категорій, їх чітке формулювання надає можливість однозначно тлумачити положення Бюджетного кодексу всіма учасниками бюджетного процесу при формуванні й реалізації бюджетних відносин.

Згідно з поставленою метою в розділі послідовно розкриваються основні положення та розв’язуються такі завдання:

-- визначення бюджетної термінології (понять, категорій);

-- розкриття основних принципів побудови й функціонування бюджетної системи;

-- закладення вимоги використання єдиної бюджетної класифікації доходів бюджету, класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації фінансування бюджету, класифікації боргу.

Прийнятий Бюджетний кодекс у редакції 2010 року втілив у собі бачення сучасного розвитку бюджетної системи, передбачив регулювання найактуальніших бюджетних проблем. У ст. 5--13 оновленого Бюджетного кодексу систематизовано й упорядковано на постійній основі такі актуальні питання:

-- з метою забезпечення фінансової самостійності місцевих бюджетів приведено у відповідність до Конституції України, Закону України “Про місцеве самоврядування”, Європейської хартії про місцеве самоврядування положення щодо структурних складових ланок бюджетної системи України, що в перспективі дасть змогу місцевим органам влади виконувати делеговані і власні повноваження (п. 2, 3 ст. 5);

-- з метою забезпечення дотримання вимог використання єдиної класифікації доходів та взаємоузгодження положень ст. 5 зі ст. 64, ч. 2 ст. 65, ст. 66, ст. 69, ст. 71 Кодексу зі складу місцевих бюджетів виключено “бюджети районів у містах” та закріплено їх за бюджетами місцевого самоврядування, й тим самим здійснено як уніфікацію бюджетної термінології, так і уточнення понять “місцеві бюджети” та “бюджети місцевого самоврядування” (п. 2, 3 ст. 5).

Таким чином, завдяки запровадженню зазначених новацій у ст. 5 оновленого Кодексу створено надійне законодавче підґрунтя для підвищення якості управління бюджетними коштами, демократизації й децентралізації бюджетних процесів, а це, у свою чергу, має стати певним поштовхом для здійснення подальших досліджень та розробки науково обґрунтованої бюджетної стратегії;

-- з метою забезпечення ведення аналітичного обліку податкових надходжень до державного й місцевих бюджетів здійснено суттєві уточнення терміна “податкові надходження” з урахуванням теорії і практики чинної системи оподаткування, й тим самим приведено у відповідність норми бюджетного та податкового права (п. 2 ст. 9);

-- з метою забезпечення ведення аналітичного обліку неподаткових надходжень до державного й місцевих бюджетів приведено у відповідність до Бюджетної класифікації України термін “неподаткові надходження”, а саме відкориговані надходження, які підпадають під другу групу, а також виключено з їх переліку надходження від штрафів і фінансових санкцій (п. 3 ст. 9).

Таким чином, запроваджені новації у ст. 9 “Класифікація доходів бюджету” нової редакції Кодексу забезпечили її змістовне вдосконалення та дотримання закладеної в Кодексі вимоги використання єдиної класифікації доходів.

Бюджетний кодекс України в новій редакції передбачає вдосконалення управління бюджетними коштами (закріплення нових бюджетних правил) щодо регламентації використання коштів загального і спеціального бюджету та управління ними, а саме:

-- встановлено заборону без внесення змін до закону про Державний бюджет України (рішення про місцевий бюджет) щодо збільшення бюджетних призначень за загальним і спеціальним фондами державного бюджету (місцевого бюджету) (ч. 11 ст. 23 Бюджетні призначення та асигнування):

- на оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

- на видатки за бюджетними програмами, пов’язаними з функціонуванням органів державної влади (органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування), за рахунок зменшення видатків за іншими бюджетними програмами;

-- встановлено заборону відкриття позабюджетних рахунків стосовно бюджетних коштів (включаючи власні надходження бюджетних установ) органами влади та іншими бюджетними установами, крім освітянських закладів, яким законом надано відповідні права (ч. 9 ст. 13 Складові частини бюджету);

-- надано право Міністру фінансів вносити зміни до розпису державного бюджету за загальним фондом (у разі недостатності надходжень до бюджету для здійснення бюджетних асигнувань) із метою забезпечення збалансованості надходжень і витрат з дотриманням граничного обсягу дефіциту (профіциту), затвердженого законом про Державний бюджет України (ч. 1 ст. 54 Скорочення видатків і кредитування загального фонду Державного бюджету України);

-- встановлено порядок використання власних надходжень бюджетних установ у разі перевищення їх фактичного обсягу над плановим (ч. 9 ст. 51 Особливості здійснення окремих видатків);

-- врегульовано механізм перерахування до загального фонду бюджету залишків коштів спеціального фонду в разі відсутності відповідних бюджетних призначень на наступний бюджетний період (ч. 2 ст. 57 Порядок закриття рахунків після закінчення бюджетного періоду);

-- закріплено доходи загального фонду державного бюджету та доходи місцевих бюджетів, які щорічно визначаються законом про Державний бюджет України (ст. 29 Склад доходів Державного бюджету України, ст. 64 Склад доходів, що закріплюються за бюджетами місцевого самоврядування та враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, ст. 66 Доходи місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів).

Новий Бюджетний кодекс України сприятиме активізації розвитку програмно-цільового методу бюджетування, адже в ньому:

-- визначено поняття:

- програмно-цільового методу у бюджетному процесі -- метод управління бюджетними коштами для досягнення конкретних результатів за рахунок коштів бюджету із застосуванням оцінки ефективності використання бюджетних коштів на всіх стадіях бюджетного процесу;

- управління бюджетними коштами -- сукупність дій учасника бюджетного процесу відповідно до його повноважень, пов’язаних із формуванням і використанням бюджетних коштів, здійсненням контролю дотримання бюджетного законодавства, які спрямовані на досягнення цілей, завдань і конкретних результатів своєї діяльності та забезпечення ефективного, результативного й цільового використання бюджетних коштів;

-- розкрито сутність складових програмно-цільового методу бюджетування: бюджетної програми, її результативних показників та відповідального виконавця, паспорту бюджетної програми (п. 3, 40 ст. 2, ч. 4, 5 ст. 20 Застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі);

-- передбачено обов’язковість застосування програмно-цільового методу на державному й місцевому рівнях (за рішенням відповідної місцевої ради) із проведенням оцінки ефективності бюджетних програм (ч. 1 ст. 20 Застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі);

-- передбачено складання головними розпорядниками бюджетних коштів плану діяльності на наступні за плановим два бюджетних періоди (ч. 2 ст. 21 Складання прогнозу бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди, п. 1 ч. 5 ст. 22 Розпорядники бюджетних коштів);

-- передбачено застосування програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету (ч. 1 ст. 10 Класифікація видатків та кредитування);

1
БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ: Науково-практичний коментар 1
УЗАГАЛЬНЕНИЙ КОМЕНТАР ДО РОЗДІЛУ I БЮДЖЕТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ ТА ОСНОВИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ 1
Глава 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ : Стаття 1. Відносини, що регулюються Бюджетним кодексом України 2
Стаття 2. Визначення основних термінів: 1) бюджет 3
2) бюджети місцевого самоврядування 3
3) бюджетна класифікація 3
4) бюджетна програма 4
5) бюджетна система України 4
6) бюджетне асигнування 4
7) бюджетне зобов’язання 4
8) бюджетне призначення 4
9) бюджетний запит 4
10) бюджетний процес 5
11) бюджетні кошти (кошти бюджету) 5
12) бюджетні установи 5
13) видатки бюджету 5
14) витрати бюджету 5
15) власні надходження бюджетних установ 5
16) гарантований Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста борг 5
17) гарантований державою борг 6
18) головні розпорядники бюджетних коштів 6
19) державне запозичення 6
20) державний борг 6
21) дефіцит бюджету 6
22) дотація вирівнювання 6
23) доходи бюджету 6
24) закон про Державний бюджет України 6
25) залишок бюджетних коштів 7
26) інвестиційна програма (проект) 7
27) коефіцієнт вирівнювання 7
28) кошик доходів державного бюджету для надання міжбюджетних трансфертів 7
29) кошик доходів місцевих бюджетів 7
30) кошторис 7
31) кредитування бюджету 7
32) міжбюджетні трансферти 8
33) місцеве запозичення 8
34) місцеві бюджети 8
35) місцевий борг 8
36) місцевий фінансовий орган 8
37) надходження бюджету 8
38) одержувач бюджетних коштів 9
39) органи, що контролюють справляння надходжень бюджету 9
40) паспорт бюджетної програми 9
41) платіж 9
42) програмно-цільовий метод у бюджетному процесі 9
43) проект бюджету 9
44) профіцит бюджету 9
45) рішення про місцевий бюджет 10
46) розпис бюджету 10
47) розпорядник бюджетних коштів 10
48) субвенції 10
49) управління бюджетними коштами 10
50) фінансовий норматив бюджетної забезпеченості 10
51) фінансування бюджету 10
Стаття 3. Бюджетний період 10
Стаття 4. Склад бюджетного законодавства 11
УЗАГАЛЬНЕНИЙ КОМЕНТАР ДО РОЗДІЛУ ІІ ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ 12
Глава 2. БЮДЖЕТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ ТА ЇЇ ПРИНЦИПИ: Стаття 5. Структура бюджетної системи України 14
Стаття 6. Зведений бюджет 15
Стаття 7. Принципи бюджетної системи України 15
Стаття 8. Бюджетна класифікація 18
Стаття 9. Класифікація доходів бюджету 18
Стаття 10. Класифікація видатків та кредитування бюджету 19
Стаття 11. Класифікація фінансування бюджету 21
Стаття 12. Класифікація боргу 21
Стаття 13. Складові частини бюджету 22
Глава 3. ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТУ (ДЕФІЦИТ, ПРОФІЦИТ) ТА ДЕРЖАВНИЙ (МІСЦЕВИЙ) БОРГ: Стаття 14. Дефіцит та профіцит бюджету, залишок бюджетних коштів 23
Стаття 15. Джерела фінансування бюджету 24
Стаття 16. Здійснення державних (місцевих) запозичень та управління борговими зобов’язаннями 25
Стаття 17. Гарантії щодо виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання 28
Стаття 18. Граничні обсяги боргу та гарантій 30
Глава 4. БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС ТА ЙОГО УЧАСНИКИ: Стаття 19. Стадії та учасники бюджетного процесу 30
Стаття 20. Застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі 31
Стаття 21. Складання прогнозу бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди 34
Стаття 22. Розпорядники бюджетних коштів 35
Стаття 23. Бюджетні призначення та асигнування 37
Стаття 24. Резервний фонд бюджету 38
Стаття 25. Безспірне списання коштів бюджету та відшкодування збитків, завданих бюджету 39
Стаття 26. Контроль та аудит у бюджетному процесі 40
Стаття 27. Подання і розгляд законопроектів, що впливають на показники бюджету, та введення в дію таких законів 42
Стаття 28. Доступність інформації про бюджет 42
Глава 5. ДОХОДИ, ВИДАТКИ ТА КРЕДИТУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ: Стаття 29. Склад доходів Державного бюджету України 43
Стаття 31. Таємні видатки 47
Глава 6. СКЛАДАННЯ ПРОЕКТУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ: Стаття 32. Організаційні засади складання проекту Державного бюджету України 48
Стаття 33. Визначення бюджетної політики на наступний бюджетний період 48
Стаття 34. Інструкції з підготовки бюджетних запитів 49
Стаття 35. Складання бюджетного запиту 50
Стаття 36. Аналіз бюджетних запитів і розробка проекту Державного бюджету України 50
Стаття 37. Схвалення Кабінетом Міністрів України проекту закону про Державний бюджет України 51
Стаття 38. Матеріали, що додаються до Проекту закону про Державний бюджет України 52
Глава 7. РОЗГЛЯД ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ: Стаття 39. Розгляд і затвердження Державного бюджету України 54
Стаття 40. Предмет регулювання закону про Державний бюджет України 56
Стаття 41. Особливості формування надходжень бюджету та здійснення витрат бюджету в разі несвоєчасного набрання чинності законом про Державний бюджет України 57
Глава 8. ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ: Стаття 42. Організація виконання державного бюджету 57
Стаття 43. Казначейське обслуговування бюджетних коштів 58
Стаття 44. Розпис Державного бюджету України 60
Стаття 45. Виконання Державного бюджету України за доходами 61
Стаття 46. Стадії виконання бюджету за видатками та кредитуванням 62
Стаття 47. Встановлення бюджетних асигнувань розпорядникам бюджетних коштів 62
Стаття 48. Взяття бюджетних зобов’язань 63
Стаття 49. Здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань 64
Стаття 50. Повернення кредитів до бюджету 65
Стаття 51. Особливості здійснення окремих видатків бюджету 65
Глава 9. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ ПРО ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ: Стаття 52. Порядок внесення змін до закону про Державний бюджет України 67
Стаття 53. Перевиконання надходжень Державного бюджету України 67
Стаття 54. Скорочення видатків і кредитування загального фонду Державного бюджету України 68
Стаття 55. Захищені видатки бюджету 68
Глава 10. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ПРО ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ: Стаття 56. Ведення бухгалтерського обліку виконання Державного бюджету України 69
Стаття 57. Порядок закриття рахунків після закінчення бюджетного періоду 69
Стаття 58. Звітність про виконання Державного бюджету України 70
Стаття 59. Місячний звіт про виконання Державного бюджету України 70
Стаття 60. Квартальний звіт про виконання Державного бюджету України 71
Стаття 61. Річний звіт про виконання закону про Державний бюджет України 71
Стаття 62. Розгляд річного звіту про виконання закону про Державний бюджет України 71
Глава 11 НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИТРАТИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ : Стаття 63. Структура місцевих бюджетів 71
Стаття 64. Склад доходів, що закріплюються за бюджетами місцевого самоврядування та враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів 72
Стаття 65. Нормативи відрахувань податку з доходів фізичних осіб до бюджетів місцевого самоврядування 73
Стаття 66. Склад доходів бюджету Автономної Республіки Крим, обласних та районних бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів 73
Стаття 67. Окремі особливості формування місцевих бюджетів 73
Стаття 69. Доходи місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів 74
Стаття 70. Видатки та кредитування місцевих бюджетів 76
Стаття 71. Бюджет розвитку місцевих бюджетів 76
Стаття 72. Особливості затвердження місцевого бюджету з дефіцитом або профіцитом 77
Стаття 73. Позики місцевим бюджетам 78
Стаття 74. Особливості здійснення місцевих запозичень 78
Глава 12 СКЛАДАННЯ, РОЗГЛЯД, ЗАТВЕРДЖЕННЯ, ВИКОНАННЯ ТА ЗВІТНІСТЬ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ: Стаття 75. Порядок складання проектів місцевих бюджетів 78
Стаття 76. Проект рішення про місцевий бюджет та матеріали, що до нього додаються 80
Стаття 77. Затвердження місцевих бюджетів 81
Стаття 78. Виконання місцевих бюджетів 82
Стаття 79. Особливості формування надходжень та здійснення витрат місцевого бюджету у разі несвоєчасного прийняття рішення про місцевий бюджет 84
Стаття 80. Звітність про виконання місцевих бюджетів 84
УЗАГАЛЬНЕНИЙ КОМЕНТАР ДО РОЗДІЛУ IV МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ 85
Глава 13. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ: Стаття 81. Поняття та мета регулювання міжбюджетних відносин 86
Стаття 82. Види видатків бюджетів 86
Стаття 83. Джерела здійснення видатків бюджетів 87
Стаття 84. Забезпечення здійснення видатків 87
Стаття 85. Передача державою права на здійснення видатків 87
Стаття 86. Критерії розмежування видів видатків між місцевими бюджетами 88
Глава 14. РОЗМЕЖУВАННЯ ВИДАТКІВ МІЖ БЮДЖЕТАМИ: Стаття 87. Видатки, що здійснюються з Державного бюджету України 88
Стаття 88. Видатки, що здійснюються з бюджетів сіл, їх об’єднань, селищ, міст районного значення і враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів 90
Стаття 89. Видатки, що здійснюються з районних бюджетів та бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів 90
Стаття 90. Видатки, що здійснюються з бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів і враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів 92
Стаття 91. Видатки місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів 93
Стаття 92. Передача коштів між місцевими бюджетами на здійснення видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів 93
Стаття 93. Передача коштів між місцевими бюджетами на здійснення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів 94
Глава 15. РОЗРАХУНОК ВИДАТКІВ, ЩО ВРАХОВУЮТЬСЯ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ОБСЯГУ МІЖБЮДЖЕТНИХ ТРАНСФЕРТІВ: Стаття 94. Фінансові нормативи бюджетної забезпеченості 94
Стаття 95. Коригуючі коефіцієнти фінансових нормативів бюджетної забезпеченості 95
Глава 16. МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ: Стаття 96. Види міжбюджетних трансфертів 96
Стаття 97. Трансферти, які надаються з Державного бюджету України місцевим бюджетам 97
Стаття 98. Дотація вирівнювання бюджетам міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення і районним бюджетам, іншим бюджетам місцевого самоврядування, для яких у державному бюджеті визначаються міжбюджетні трансферти 98
Стаття 99. Дотація вирівнювання бюджету Автономної Республіки Крим та обласним бюджетам 99
Стаття 100. Кошти, що передаються до державного бюджету з бюджету Автономної Республіки Крим, обласних і районних бюджетів, міських (міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) бюджетів, інших бюджетів місцевого самоврядування, для яких у державному бюджеті визначаються міжбюджетні трансферти 99
Стаття 101. Міжбюджетні трансферти між місцевими бюджетами 99
Стаття 102. Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення державних програм соціального захисту 100
Стаття 103. Додаткова дотація на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, внаслідок наданих державою податкових пільг 102
Стаття 104. Субвенції на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування 102
Стаття 105. Субвенції на виконання інвестиційних програм (проектів) 102
Стаття 106. Субвенції на проведення видатків бюджетів місцевого самоврядування, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів 102
Стаття 107. Субвенції на виконання інвестиційних програм (проектів) з місцевих бюджетів 103
Стаття 108. Порядок перерахування міжбюджетних трансфертів 103
УЗАГАЛЬНЕНИЙ КОМЕНТАР ДО РОЗДІЛУ V КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 104
Глава 17. КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА: Стаття 109. Повноваження Верховної Ради України з контролю за дотриманням бюджетного законодавства 104
Стаття 110. Участь Рахункової палати у здійсненні контролю у бюджетному процесі 108
Стаття 111. Повноваження Міністерства фінансів України та місцевих фінансових органів з контролю за дотриманням бюджетного законодавства 112
Стаття 112. Повноваження Державного казначейства України з контролю за дотриманням бюджетного законодавства 114
Стаття 113. Повноваження органів Державної контрольно-ревізійної служби з контролю за дотриманням бюджетного законодавства 118
Стаття 114. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим та відповідних місцевих рад з контролю за дотриманням бюджетного законодавства 121
Стаття 115. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій та виконавчих органів відповідних місцевих рад з контролю за дотриманням бюджетного законодавства 122
Глава 18. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ЗАХОДИ ВПЛИВУ ЗА ВЧИНЕНІ ПОРУШЕННЯ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА: Стаття 116. Порушення бюджетного законодавства 123
Стаття 117. Заходи впливу за порушення бюджетного законодавства 132
Стаття 118. Застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства 134
Стаття 119. Нецільове використання бюджетних коштів 136
Стаття 120. Зупинення операцій з бюджетними коштами 136
Стаття 121. Відповідальність за порушення бюджетного законодавства 137
Стаття 122. Контроль за дотриманням бюджетного законодавства в частині міжбюджетних трансфертів, доходів та видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів 141
Стаття 123. Відповідальність органів Державного казначейства України 142
Стаття 124. Оскарження рішення про застосування заходу впливу за порушення бюджетного законодавства 143
Розділ VI. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 144

Вино из одуванчиков
Рэй Брэдбери. Фантастика

Бумажные Книги