Выбрать главу

Iнструкцiя про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку банкiв України

Загальнi положення

План рахункiв банкiв – систематизований перелiк рахункiв бухгалтерського облiку, що використовується для детальної та повної реєстрацiї всiх банкiвських операцiй з метою забезпечення потреб складання фiнансової звiтностi. Вiн застосовується для вiдображення бухгалтерської iнформацiї та є складовою нацiональної системи бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi.

План рахункiв розроблено вiдповiдно до загальноприйнятих у мiжнароднiй практицi принципiв i мiжнародних стандартiв та нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та є обов'язковим для використання банками України.

За його рахунками вiдображаються операцiї, що визначенi чинним законодавством України, в тому числi нормативно-правовими актами Нацiонального банку України, вiдповiдно до їх економiчної сутi. ( Роздiл в редакцiї Постанови Нацiонального банку N 370 ( z0801-01 ) вiд 29.08.2001 )

Мета i завдання Плану рахункiв

План рахункiв розроблений для забезпечення потреб складання фiнансової звiтностi. Невiд'ємною частиною Плану рахункiв є система аналiтичного облiку.

План рахункiв надасть змогу здiйснювати детальний i повний облiк усiх банкiвських операцiй, а також своєчасно надавати детальну, достовiрну i змiстовну iнформацiю керiвництву банку, iснуючим чи потенцiйним акцiонерам i дiловим партнерам, Нацiональному банку України, податковим, статистичним вiдомствам та iншим користувачам.

Принципи побудови Плану рахункiв

План рахункiв грунтується на мiжнародних принципах бухгалтерського облiку та звiтностi, зокрема на таких:

Безперервнiсть дiяльностi (установи, що працює)

Вважається, що установа постiйно функцiонує i продовжуватиме свою дiяльнiсть у майбутньому. Тобто вона не має нi намiру, нi потреби у лiквiдуваннi чи скороченнi масштабiв своєї дiяльностi.

Якщо установа передбачає, що в наступному звiтному перiодi буде лiквiдована одна чи кiлька фiлiй або проданi активи, то потрiбно врахувати цi активи за їх лiквiдацiйною вартiстю продажу. Якщо лiквiдацiйна вартiсть продажу менша, нiж залишкова вартiсть (рiзниця мiж первiсною (переоцiненою) вартiстю i сумою нарахованого зносу), то установi потрiбно врахувати потенцiйний збиток i вiдобразити його в звiтi про фiнансовi результати. ( Абзац в редакцiї Постанови Нацiонального банку N 338 ( z0780-02 ) вiд 10.09.2002 )

Стабiльнiсть правил бухгалтерського облiку

Установа повинна у своїй роботi постiйно керуватись одними i тими ж правилами бухгалтерського облiку, окрiм випадкiв iстотних змiн у дiяльностi або в правовiй базi. У такому разi має бути забезпечена порiвнюванiсть iз звiтами за минулi перiоди.

Обачливiсть

Активи i зобов'язання мають бути оцiненi та вiдображенi в облiку розумно, з достатньою мiрою обережностi, щоб не переносити iснуючi фiнансовi ризики, що потенцiйно загрожують фiнансовому становищу установи, на наступнi звiтнi перiоди.

Цей принцип передбачає ведення спецiальних рахункiв сумнiвних активiв, резервiв пiд знецiнювання активiв та можливих втрат за сумнiвними активами, резервiв пiд ризики та платежi.

Нарахування доходiв та видаткiв (подiл звiтних перiодiв)

Статтi доходiв та витрат враховуються та оцiнюються в перiод здiйснення економiчних операцiй, незалежно вiд того, коли були отриманi або сплаченi кошти. ( Абзац iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою Нацiонального банку N 338 ( z0780-02 ) вiд 10.09.2002 )

Метод нарахування передбачає, що сплата платежiв або отримання коштiв буде здiйснюватися у майбутньому. Згiдно iз принципом нарахування всi доходи i витрати установи, що належать до звiтного перiоду, мають вiдображатись у цьому ж перiодi.

Принцип методу нарахування має застосовуватися в межах принципу обережностi, метою якого є недопущення переоцiнки активiв чи доходiв, з одного боку, i недопущення недооцiнки витрат чи пасивiв, з другого. ( Абзац iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою Нацiонального банку N 338 ( z0780-02 ) вiд 10.09.2002 )

Дата операцiї

Операцiї вiдображаються в бухгалтерському облiку в день їх здiйснення, тобто в день виникнення прав (активiв) або зобов'язань (пасивiв), незалежно вiд дати руху коштiв за ними.

Окреме вiдображення активiв та пасивiв

Цей принцип передбачає, що всi рахунки активiв та пасивiв оцiнюються окремо i вiдображаються в розгорнутому виглядi. Усi рахунки є активними або пасивними, за винятком транзитних, контрарних або технiчних рахункiв. ( Абзац iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою Нацiонального банку N 370 ( z0801-01 ) вiд 29.08.2001 )

Прийнятнiсть вхiдного балансу

Залишки за балансовими рахунками на початок поточного звiтного перiоду мають вiдповiдати залишкам на кiнець попереднього звiтного перiоду.

Перевага змiсту над формою

Операцiї вiдображаються вiдповiдно до їх економiчної сутi, а не юридичної форми. Наприклад, такi операцiї, як фiнансовий лiзинг, облiк векселiв, вiдображенi в Планi рахункiв вiдповiдно до їх економiчної сутi, тобто як кредитнi операцiї.

Оцiнка

Активи i пасиви облiковуються прiоритетно за вартiстю їх придбання чи виникнення. Активи та зобов'язання в iноземнiй валютi, за винятком немонетарних статей, мають переоцiнюватися пiд час кожної змiни офiцiйного валютного курсу та обов'язково на звiтну дату. ( Iз змiнами, внесеними згiдно з Постановами Нацбанку N 520 ( v0607500-99 ) вiд 16.12.98, N 370 ( z0801-01 ) вiд 29.08.2001 )

Вiдкритiсть

Фiнансовi звiти мають бути достатньо якiсними i детальними, щоб уникнути двозначностi, правдиво вiдображати операцiї установи з необхiдними поясненнями в записках про правила оцiнки активiв i пасивiв. Операцiї повиннi вiдповiдати змiсту окремих статей звiтiв. Звiтнiсть має бути чiтко викладена i зрозумiла для користувача.

Консолiдацiя

Установа має складати зведену фiнансову звiтнiсть у цiлому по банку з врахуванням своїх дочiрнiх i спiльних пiдприємств i органiзацiй банку, за винятком залишкiв за взаємними розрахунками та вкладеннями.

Суттєвiсть

У фiнансових звiтах має вiдображатись уся iстотна iнформацiя, корисна для прийняття рiшень керiвниками установи чи iнвесторами. Iнформацiя є суттєвою, якщо її вiдсутнiсть або перекручення може вплинути на економiчнi рiшення користувачiв звiтностi.

Особливостi Плану рахункiв

Особливостями Плану рахункiв є:

– мультивалютнiсть;

– наявнiсть управлiнського облiку;

– подвiйний запис операцiй за позабалансовими рахунками;

– новi вимоги до аналiтичних рахункiв.

План рахункiв забезпечує мультивалютний облiк операцiй. Операцiї в iноземнiй валютi здiйснюються за тими ж рахунками, що i операцiї в гривнi.

Зв'язок мiж операцiями в iноземнiй i нацiональнiй валютах забезпечують технiчнi рахунки:

– рахунок валютних позицiй;

– рахунок гривневого еквiвалента валютних позицiй.

Аналогiчно здiйснюється облiк банкiвських металiв.

У разi змiни офiцiйного валютного курсу активи та зобов'язання в iноземнiй валютi, за винятком немонетарних статей, а також позабалансовi рахунки в iноземнiй валютi переоцiнюються. ( Абзац одинадцятий роздiлу в редакцiї Постанови Нацiонального банку N 370 ( z0801-01 ) вiд 29.08.2001 )

Управлiнський облiк – це процес деталiзацiї, накопичення, пiдготовки та передачi фiнансової iнформацiї, що використовується керiвництвом для планування, оцiнки, контролю та забезпечення використання своїх ресурсiв.

Установа банку встановлює внутрiшнi правила управлiнського облiку, що передбачають форми, принципи та цiлi.

Управлiнський облiк здiйснюється за рахунками восьмого класу.

Позабалансовi операцiї вiдображаються в облiку за системою подвiйного запису, що забезпечується спецiальними контррахунками.

Синтетичний облiк здiйснюється на рiвнi балансових рахункiв II, III, IV порядкiв.

Аналiтичний облiк забезпечується за допомогою аналiтичних рахункiв. Вiдкриття будь-яких аналiтичних рахункiв передбачає наявнiсть обов'язкових параметрiв згiдно з вимогами Нацiонального банку України. Додаткова iнформацiя, необхiдна для управлiння банком, може бути забезпечена за допомогою додаткових атрибутiв клiєнтiв та договорiв, визначених банком самостiйно. Установи банкiв можуть самостiйно збiльшувати кiлькiсть необхiдних їм атрибутiв.

Структура Плану рахункiв

Балансовi рахунки в Планi рахункiв класифiкуються за видами контрагентiв, характером операцiй i ступенем зниження лiквiдностi.

Балансовi рахунки (синтетичний облiк) забезпечують iнформацiю про операцiї, якi виконуються установою, та їх вiдображення у фiнансовiй звiтностi.

1
Iнструкцiя про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку банкiв України 1
Загальнi положення 1
Мета i завдання Плану рахункiв 1
Принципи побудови Плану рахункiв 1
Особливостi Плану рахункiв 1
Структура Плану рахункiв 1
1 Казначейськi та мiжбанкiвськi операцiї 2
10 Готiвковi кошти 2
100 Банкноти та монети 2
101 Дорожнi чеки 3
11 Банкiвськi метали 3
110 Банкiвськi метали 3
12 Кошти у Нацiональному банку України 3
120 Кошти до запитання в Нацiональному банку України 3
121 Строковi депозити в Нацiональному банку України 3
13 Кошти Нацiонального банку України 3
130 Кореспондентський рахунок Нацiонального банку України в банку 3
131 Короткостроковi кредити, якi отриманi вiд Нацiонального банку України 4
132 Довгостроковi кредити, якi отриманi вiд Нацiонального банку України 4
133 Строковi депозити Нацiонального банку України 4
14 Казначейськi та iншi цiннi папери, що рефiнансуються Нацiональним банком України, та цiннi папери, емiтованi Нацiональним банком України 4
140 Борговi цiннi папери, що рефiнансуються Нацiональним банком України, у торговому портфелi банку 4
141 Борговi цiннi папери, що рефiнансуються Нацiональним банком України, у портфелi банку на продаж 5
142 Борговi цiннi папери, що рефiнансуються Нацiональним банком України, у портфелi банку до погашення 5
143 Борговi цiннi папери, емiтованi Нацiональним банком України, у портфелi банку на продаж 6
144 Борговi цiннi папери, емiтованi Нацiональним банком України, у портфелi банку до погашення 6
149 Резерви пiд знецiнення боргових цiнних паперiв, що рефiнансуються Нацiональним банком України 6
15 Кошти в iнших банках 7
150 Кошти до запитання в iнших банках 7
151 Строковi депозити, якi розмiщенi в iнших банках За рахунками цiєї групи облiковуються депозитнi операцiї i операцiї на строк в один операцiйний день. 7
152 Кредити, якi наданi iншим банкам 7
158 Сумнiвна заборгованiсть iнших банкiв 8
159 Резерв пiд заборгованiсть iнших банкiв 8
16 Кошти iнших банкiв 8
160 Кошти до запитання iнших банкiв 8
161 Строковi депозити iнших банкiв 8
162 Кредити, якi отриманi вiд iнших банкiв 9
17 Сумнiвна заборгованiсть та резерви за нарахованими доходами за мiжбанкiвськими операцiями 9
178 Сумнiвна заборгованiсть за нарахованими доходами за мiжбанкiвськими операцiями 9
179 Резерви пiд заборгованiсть за нарахованими доходами за мiжбанкiвськими операцiями. 9
18 Дебiторська заборгованiсть за операцiями з банками 9
181 Дебiторська заборгованiсть за операцiями з банками 9
188 Сумнiвна дебiторська заборгованiсть за операцiями з банками 9
189 Резерв пiд дебiторську заборгованiсть за операцiями з банками 9
19 Кредиторська заборгованiсть за операцiями з банками 9
191 Кредиторська заборгованiсть за операцiями з банками 9
2 Операцiї з клiєнтами 10
20 Кредити, якi наданi суб'єктам господарської дiяльностi 10
201 Кошти, якi наданi суб'єктам господарської дiяльностi за операцiями РЕПО 10
202 Рахунки суб'єктiв господарської дiяльностi за врахованими векселями 10
203 Рахунки суб'єктiв господарської дiяльностi за факторинговими операцiями 11
204 Кредити суб'єктам господарської дiяльностi за внутрiшнiми торговельними операцiями 11
205 Кредити суб'єктам господарської дiяльностi за експортно-iмпортними операцiями 11
206 Iншi кредити в поточну дiяльнiсть, якi наданi суб'єктам господарської дiяльностi 11
207 Кредити в iнвестицiйну дiяльнiсть, якi наданi суб'єктам господарської дiяльностi 12
209 Сумнiвна заборгованiсть за кредитами, якi наданi суб'єктам господарської дiяльностi 12
21 Кредити, якi наданi органам загального державного управлiння 13
210 Кредити, якi наданi центральним органам державного управлiння 13
211 Кредити, якi наданi мiсцевим органам державного управлiння 13
219 Сумнiвна заборгованiсть за кредитами, якi наданi органам загального державного управлiння 13
22 Кредити, якi наданi фiзичним особам 13
220 Кредити на поточнi потреби, якi наданi фiзичним особам 13
221 Кредити в iнвестицiйну дiяльнiсть, якi наданi фiзичним особам 14
229 Сумнiвна заборгованiсть за кредитами, якi наданi фiзичним особам 14
24 Сумнiвна заборгованiсть за нарахованими доходами та резерви пiд заборгованiсть за кредитами i нарахованими доходами 14
240 Резерви пiд заборгованiсть за кредитами, якi наданi клiєнтам 14
248 Сумнiвна заборгованiсть за нарахованими доходами за операцiями з клiєнтами 14
249 Резерви пiд заборгованiсть за нарахованими доходами за операцiями з клiєнтами 15
25 Кошти бюджету та позабюджетних фондiв України За рахунками цього роздiлу облiковуються кошти бюджетiв України, кошти клiєнтiв, якi утримуються з державного та мiсцевих бюджетiв, кошти позабюджетних фондiв України, строковi депозити клiєнтiв, якi утримуються з бюджетiв, та строковi депозити позабюджетних фондiв. 15
251 Кошти Державного бюджету України 15
252 Бюджетнi кошти клiєнтiв, якi утримуються з Державного бюджету України 15
253 Кошти бюджетних установ та органiзацiй, що включаються до спецiального фонду Державного бюджету України 15
254 Кошти мiсцевих бюджетiв та бюджетнi кошти клiєнтiв, що утримуються з мiсцевих бюджетiв 15
255 Кошти бюджетних установ та органiзацiй, що включаються до спецiального фонду бюджетiв Автономної Республiки Крим, областей, мiст Києва i Севастополя 16
256 Кошти позабюджетних фондiв 16
257 Кошти державного та мiсцевого бюджетiв до виплати 17
26 Кошти клiєнтiв банку 17
260 Кошти до запитання суб'єктiв господарської дiяльностi 17
261 Строковi кошти суб'єктiв господарської дiяльностi 17
262 Кошти до запитання фiзичних осiб 18
263 Строковi кошти фiзичних осiб 18
264 Кошти виборчих фондiв 18
265 Кошти небанкiвських фiнансових установ 18
27 Кредити, отриманi вiд мiжнародних та iнших фiнансових органiзацiй 19
270 Кредити, отриманi вiд мiжнародних та iнших фiнансових органiзацiй 19
28 Дебiторська заборгованiсть за операцiями з клiєнтами 19
280 Дебiторська заборгованiсть за операцiями з клiєнтами 19
288 Сумнiвна дебiторська заборгованiсть за операцiями з клiєнтами банку 19
289 Резерви на можливi втрати за сумнiвною дебiторською заборгованiстю за операцiями з клiєнтами банку 19
29 Кредиторська заборгованiсть i транзитнi рахунки за операцiями з клiєнтами 20
290 Кредиторська заборгованiсть за операцiями з клiєнтами банку 20
292 Транзитнi рахунки за операцiями з клiєнтами банку 20
3 Операцiї з цiнними паперами та iншi активи i зобов'язання 20
30 Цiннi папери в торговому портфелi банку 20
300 Акцiї та iншi цiннi папери з нефiксованим прибутком у торговому портфелi банку 20
301 Борговi цiннi папери в торговому портфелi банку 20
31 Цiннi папери в портфелi банку на продаж 21
310 Акцiї та iншi цiннi папери з нефiксованим прибутком у портфелi банку на продаж 21
311 Борговi цiннi папери в портфелi банку на продаж 21
319 Резерв пiд знецiнення цiнних паперiв у портфелi банку на продаж 22
32 Цiннi папери в портфелi банку до погашення 22
321 Борговi цiннi папери в портфелi банку до погашення 22
329 Резерв пiд знецiнення цiнних паперiв у портфелi банку до погашення 22
33 Цiннi папери власного боргу, крiм субординованого боргу Порядок випуску банками цiнних паперiв власного боргу передбачений Законом України "Про цiннi папери i фондову бiржу" ( 1201-12 ), Законом України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" ( 872-12 ) та iншими нормативними актами. За цiєю групою рахункiв враховуються векселi, депозитнi сертифiкати та iншi борговi цiннi папери, емiтованi банком. Облiк цiнних паперiв власного боргу за цими рахунками здiйснюється в розрiзi складових частин цiнного папера. Субординований борг враховується у роздiлi N 36. 22
330 Короткостроковi цiннi папери власного боргу, емiтованi банком 22
331 Довгостроковi цiннi папери власного боргу, емiтованi банком 23
332 Короткостроковi ощаднi (депозитнi) сертифiкати, емiтованi банком 23
333 Довгостроковi ощаднi (депозитнi) сертифiкати, емiтованi банком 23
34 Товарно-матерiальнi цiнностi За рахунками цього роздiлу вiдображаються товарно-матерiальнi цiнностi, що належать банку, – господарськi матерiали i малоцiннi та швидкозношуванi предмети. 24
340 Господарськi матерiали Призначення рахункiв: облiк господарських матерiалiв та дорогоцiнних металiв (вироби з дорогоцiнних металiв). 24
341 Малоцiннi та швидкозношуванi предмети Призначення рахункiв: облiк малоцiнних та швидкозношуваних предметiв. Вартiсть малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, що переданi в експлуатацiю, списується на витрати. 24
35 Iншi активи банку За рахунками цього роздiлу вiдображаються: 1. Витрати майбутнiх перiодiв – облiковуються суми витрат банку, якi проведенi у звiтному перiодi, але належать до наступних звiтних перiодiв. 2. Дебiторська заборгованiсть за господарською дiяльнiстю банку – облiковуються суми дебiторської заборгованостi з придбання господарських матерiалiв та МШП, нематерiальних активiв та основних засобiв, за послуги банку, за податками та обов'язковими платежами, з придбання iноземної валюти та банкiвських металiв за власний рахунок, за розрахунками за цiнними паперами для банку, а також суми iншої дебiторської заборгованостi за господарською дiяльнiстю банку. 3. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з працiвниками банку – облiковуються авансовi суми витрат на вiдрядження, на придбання господарських матерiалiв, суми нестач та iнших нарахувань на працiвникiв банку, а також суми iншої дебiторської заборгованостi працiвникiв банку. 4. Iншi нарахованi доходи – облiковуються iншi нарахованi доходи та iншi простроченi нарахованi доходи. 5. Сумнiвна дебiторська заборгованiсть – облiковуються iншi активи банку, щодо повернення яких iснує сумнiв i якi не облiковуються за аналогiчними рахунками першого i другого класiв. 6. Резерви на можливi втрати за сумнiвною дебiторською заборгованiстю банку – облiковуються резервнi вiдрахування за сумнiвною заборгованiстю iнших дебiторiв, щодо яких iснує ризик неповернення. 24
350 Витрати майбутнiх перiодiв 24
351 Дебiторська заборгованiсть за господарською дiяльнiстю банку 24
352 Розрахунки за податками та обов'язковими платежами 24
354 Дебiторська заборгованiсть за операцiями банку з фiнансовими iнструментами 25
355 Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з працiвниками банку 25
357 Iншi нарахованi доходи 25
358 Сумнiвна дебiторська заборгованiсть 25
359 Резерви на можливi втрати за сумнiвною дебiторською заборгованiстю 25
36 Iншi пасиви банку За рахунками цього роздiлу вiдображаються: 1. Доходи майбутнiх перiодiв – доходи, якi отриманi в цьому звiтному перiодi, але належать до наступних перiодiв. 2. Кредиторська заборгованiсть за господарською дiяльнiстю банку – суми кредиторської заборгованостi з придбання господарських матерiалiв та МШП, iноземної валюти та банкiвських металiв за власний рахунок, нематерiальних активiв та основних засобiв, за послуги, отриманi банком, за податками та обов'язковими платежами, за дивiдендами перед акцiонерами банку, суми внескiв за незареєстрованим статутним фондом (кошти, отриманi вiд акцiонерiв банку за акцiями незареєстрованого статутного фонду), облiк сум вiдстрочених податкiв на прибуток, заборгованостi за розрахунками за цiнними паперами для банку, а також суми iншої кредиторської заборгованостi за господарською дiяльнiстю банку. 3. Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з працiвниками банку – облiковуються суми заборгованостi працiвникам банку на вiдрядження, на господарськi витрати, суми нарахувань працiвникам банку за заробiтною платою, суми утримань з працiвникiв банку на користь третiх осiб, а також iншi нарахування працiвникам банку. 4. Кредиторська заборгованiсть за фiнансовим лiзингом перед клiєнтами банку (крiм банкiв). 5. Iншi нарахованi видатки – облiковуються суми нарахованих видаткiв, якi мали мiсце протягом звiтного перiоду, але ще не сплаченi i не облiковуються за iншими рахунками Плану рахункiв ( va493500-97 ). 25
360 Доходи майбутнiх перiодiв 26
361 Кредиторська заборгованiсть за господарською дiяльнiстю банку 26
362 Розрахунки за податками та обов'язковими платежами 26
363 Розрахунки з акцiонерами 26
364 Кредиторська заборгованiсть за операцiями банку з фiнансовими iнструментами 26
365 Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з працiвниками банку 26
366 Субординований борг банку 27
367 Iншi нарахованi витрати 27
369 Банкiвськi резерви на покриття ризикiв та витрат 27
37 Клiринговi рахунки, суми до з'ясування та транзитнi рахунки За рахунками цього роздiлу облiковуються кошти за операцiями з платiжними картками; розрахунки за операцiями з цiнними паперами; кошти, якi перерахованi за взаємними розрахунками мiж банками i тимчасово, до з'ясування, не можуть бути вiднесенi на вiдповiднi рахунки за призначенням. 27
370 Клiринговi рахунки 27
371 Дебетовi суми до з'ясування 27
372 Кредитовi суми до з'ясування 27
373 Транзитнi рахунки 27
38 Позицiя банку щодо iноземної валюти та банкiвських металiв та балансуючi рахунки 27
380 Позицiя банку щодо iноземної валюти та банкiвських металiв 27
381 Балансуючi рахунки за результатами переоцiнки позабалансових iнструментiв 28
39 Розрахунки мiж фiлiями та iншими пiдвiдомчими установами банку Рахунки цього роздiлу призначенi для здiйснення розрахункiв мiж фiлiями та пiдвiдомчими установами банку. У зведеному балансi банку – юридичної особи на звiтну дату залишки за активними рахунками роздiлу повиннi дорiвнювати залишкам за пасивними рахунками роздiлу. 28
390 Розрахунки мiж фiлiями та iншими пiдвiдомчими установами банку 28
391 Розрахунки з небанкiвськими структурними пiдроздiлами, що знаходяться на кошторисному фiнансуваннi банкiв 28
392 Транзитнi рахунки за розрахунками мiж фiлiями та iншими пiдвiдомчими установами 29
4 Фiнансовi та капiтальнi iнвестицiї 29
41 Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї 29
410 Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї 29
42 Iнвестицiї в дочiрнi компанiї 29
420 Iнвестицiї в дочiрнi компанiї 29
43 Нематерiальнi активи Нематерiальнi активи – це вартiсть придбаних банком прав користування землею, об'єктами промислової та iнтелектуальної власностi, а також iнших майнових прав, що визнаються об'єктом права власностi банку i приносять дохiд. Нематерiальнi активи облiковуються в бухгалтерському облiку за первiсною (переоцiненою) вартiстю. 29
430 Нематерiальнi активи 29
431 Капiтальнi iнвестицiї в нематерiальнi активи 29
432 Гудвiл, що виник у результатi придбання 29
44 Основнi засоби Рахунки роздiлу "Основнi засоби" призначено для облiку та узагальнення iнформацiї про наявнiсть i рух власних або отриманих на умовах фiнансового лiзингу оренди) об'єктiв, якi вiднесенi до складу основних засобiв. 29
440 Основнi засоби 29
443 Капiтальнi iнвестицiї за основними засобами 29
45 Iншi необоротнi матерiальнi активи Рахунки роздiлу "Iншi необоротнi матерiальнi активи" призначено для облiку та узагальнення iнформацiї про наявнiсть i рух iнших необоротних матерiальних активiв, якi не вiдображенi в складi об'єктiв облiку на рахунках роздiлу 44 "Основнi засоби" 29
450 Iншi необоротнi матерiальнi активи 29
453 Капiтальнi iнвестицiї за основними засобами, що прийнятi в оперативний лiзинг (оренду) 30
5 Капiтал банку 30
50 Статутний капiтал та iншi фонди банку 30
500 Статутний капiтал банку 30
501 Емiсiйнi рiзницi 30
502 Загальнi резерви та фонди банку 30
503 Результати минулих рокiв 30
504 Результати звiтного року, що очiкують затвердження 30
51 Результати переоцiнки 31
510 Результати переоцiнки 31
59 Результат поточного року 31
6 Доходи 31
60 Процентнi доходи 31
600 Процентнi доходи за коштами, розмiщеними в Нацiональному банку України 31
601 Процентнi доходи за коштами, розмiщеними в iнших банках 32
602 Процентнi доходи за кредитами суб'єктам господарської дiяльностi 32
603 Процентнi доходи за кредитами органам загального державного управлiння 32
604 Процентнi доходи за кредитами фiзичним особам 32
605 Процентнi доходи за цiнними паперами 32
608 Процентнi доходи за операцiями з фiлiями та iншими установами банку 32
609 Iншi процентнi доходи 32
61 Комiсiйнi доходи 32
610 Комiсiйнi доходи за операцiями з банками 32
611 Комiсiйнi доходи за операцiями з клiєнтами 32
618 Комiсiйнi доходи за операцiями з фiлiями та iншими установами банку 32
62 Результат вiд торговельних операцiй 32
620 Результат вiд торговельних операцiй 32
63 Iншi операцiйнi доходи 32
630 Дохiд у виглядi дивiдендiв 32
631 Дохiд вiд iнвестицiй в асоцiйованi i дочiрнi компанiї 32
638 Iншi операцiйнi доходи за операцiями з фiлiями та iншими установами банку 32
639 Iншi операцiйнi доходи 32
64 Iншi доходи 32
649 Iншi доходи 32
67 Повернення списаних активiв 32
671 Повернення списаних активiв 32
68 Непередбаченi доходи 32
680 Непередбаченi доходи 32
7 Витрати 32
70 Процентнi витрати 33
700 Процентнi витрати за коштами, отриманими вiд Нацiонального банку України 33
701 Процентнi витрати за коштами, отриманими вiд iнших банкiв 33
702 Процентнi витрати за коштами суб'єктiв господарської дiяльностi 33
703 Процентнi витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондiв України 33
704 Процентнi витрати за коштами фiзичних осiб 33
705 Процентнi витрати за цiнними паперами власного боргу 33
706 Процентнi витрати за кредитами, що отриманi вiд мiжнародних та iнших фiнансових органiзацiй 33
707 Процентнi витрати за коштами небанкiвських фiнансових установ 33
708 Процентнi витрати за операцiями з фiлiями та iншими установами банку 33
709 Iншi процентнi витрати 33
71 Комiсiйнi витрати 33
710 Комiсiйнi витрати 33
718 Комiсiйнi витрати за операцiями з фiлiями та iншими установами банку 33
73 Iншi операцiйнi витрати 33
731 Втрати вiд iнвестицiй в асоцiйованi i дочiрнi компанiї 33
738 Iншi операцiйнi витрати за операцiями з фiлiями та iншими установами банку 33
739 Iншi операцiйнi витрати 33
74 Загальнi адмiнiстративнi витрати 33
740 Витрати на утримання персоналу 33
741 Сплата податкiв та iнших обов'язкових платежiв, крiм податку на прибуток 33
742 Витрати на утримання основних засобiв та нематерiальних активiв 33
743 Iншi експлуатацiйнi та господарськi витрати 33
744 Витрати на телекомунiкацiї 33
745 Iншi адмiнiстративнi витрати 33
749 Iншi витрати 33
77 Вiдрахування в резерви 33
770 Вiдрахування в резерви 33
772 Вiдрахування в резерви пiд заборгованiсть за нарахованими доходами 33
78 Непередбаченi витрати 33
780 Непередбаченi витрати 33
79 Податок на прибуток 33
790 Податок на прибуток 33
8 Управлiнський облiк 34
9 Позабалансовi рахунки 34
90 Зобов'язання i вимоги за усiма видами гарантiй 34
900 Гарантiї, поручительства, акредитиви та акцепти, що наданi банкам Призначення рахункiв цiєї групи: облiк усiх видiв гарантiйних зобов'язань, якi наданi банкам. У разi виконання таких зобов'язань банк має оформити операцiю як мiжбанкiвський сумнiвний кредит або як дебiторську заборгованiсть iншого банку у разi, якщо надана гарантiя була забезпечена контргарантiєю платоспроможного банку. За рахунками цiєї групи облiковуються акцепти; прямi гарантiї, наданi банкам, незалежно вiд того, отримали цi банки кредит або самi видали гарантiю; гарантiї, для яких iснує отримана контргарантiя. 34
901 Гарантiї, отриманi вiд банкiв 34
902 Гарантiї, наданi клiєнтам 34
903 Гарантiї, що отриманi вiд клiєнтiв 35
909 Сумнiвнi гарантiї та поручительства 35
91 Зобов'язання з кредитування, наданi та отриманi 35
910 Зобов'язання з кредитування, якi наданi банкам 35
911 Зобов'язання з кредитування, якi отриманi вiд банкiв 35
912 Зобов'язання з кредитування, якi наданi клiєнтам 35
92 Зобов'язання i вимоги за операцiями з валютою та банкiвськими металами Фiнансовий iнструмент використовується як хеджування i враховується в цiй якостi, якщо: – точно визначена позицiя, за якою iснує ризик втрат i яку банк хеджує; – фiнансовий iнструмент точно визначений як хедж у час його придбання; – iснує зворотна залежнiсть мiж змiною цiни на основний iнструмент i змiною цiни на iнструмент, визначений як хедж. У результатi ризик втрат вiд змiни цiн, валютних курсiв або процентних ставок на основний iнструмент суттєво знижується. Якщо фiнансовий iнструмент не задовольняє цi вимоги, вiн визначається як спекулятивний. 35
920 Валюта та банкiвськi метали, якi купленi, але не отриманi 35
921 Валюта та банкiвськi метали, якi проданi, але не вiдiсланi 36
929 Сумнiвнi вимоги за операцiями з валютою та банкiвськими металами 36
93 Вимоги та зобов'язання щодо андерайтингу цiнних паперiв, спотових та строкових фiнансових iнструментiв, крiм iнструментiв валютного обмiну 36
930 Цiннi папери до отримання за операцiями андерайтингу 36
931 Цiннi папери до вiдсилання за операцiями андерайтингу 36
935 Активи до отримання 36
936 Активи до вiдсилання 37
939 Сумнiвнi вимоги за операцiями з фiнансовими iнструментами, крiм iнструментiв валютного обмiну 37
95 Iншi зобов'язання i вимоги 37
950 Отримана застава Заставою вважається актив, який виступає забезпеченням заборгованостi. Предмет застави та порядок її реалiзацiї визначається згiдно iз чинним законодавством. Застава облiковується у сумi, вказанiй у договорi застави. 37
951 Надана застава 37
952 Iпотека 37
96 Списана заборгованiсть та кошти до повернення 37
960 Не сплаченi в строк доходи 37
961 Списана у збиток заборгованiсть за активами 37
962 Кошти до повернення 38
97 Цiннi папери та iншi активи клiєнтiв на зберiганнi 38
970 Цiннi папери та iншi активи клiєнтiв на зберiганнi 38
971 Документи з приватизацiї – житловi чеки 38
972 Документи з приватизацiї – майновi сертифiкати 39
973 Документи з приватизацiї – земельнi бони 39
974 Iншi розрахунки 39
975 Документи з приватизацiї – компенсацiйнi сертифiкати 40
976 Грошова компенсацiя заощаджень громадян України в установах Ощадбанку 40
977 Рiзнi цiнностi i документи з приватизацiї в дорозi 40
978 Активнi рахунки довiрчого управлiння 40
979 Пасивнi рахунки довiрчого управлiння 41
98 Облiк iнших засобiв, цiнностей та документiв 41
980 Документи за розрахунковими операцiями 41
981 Iншi цiнностi i документи 41
982 Бланки цiнних паперiв та бланки суворого облiку Бланки цiнних паперiв i документiв суворого облiку облiковуються за номiнальною вартiстю або в умовнiй оцiнцi – 1 гривня. 42
983 Документи i цiнностi, прийнятi та вiдiсланi на iнкасо 42
984 Операцiї за основними засобами 42
985 Кошти на будiвництво, якi переданi в порядку пайової участi 42
989 Документи та цiнностi в пiдзвiтi та в дорозi 42
99 Контррахунки та позабалансова позицiя банку 42
990 Контррахунки для рахункiв роздiлiв 90-95 42
991 Контррахунки для рахункiв роздiлiв 96-98 42
992 Позабалансова позицiя банку за iноземною валютою та банкiвськими металами 42